YST Årsmelding 2016

YST femner om kommunane Gulen og Solund. Det er Barnas Turlag i begge kommunane


YST har i 2016 262 medlemmer. Dette er ein auke på 20 % frå i fjor J

 Medlemstala er fordelt slik

21 familimedlem-hoved

51 hovedmedlem

13 honnør

52 barn

33 skuleungdom

5 ungdom

16 husstandsmdl

71 familiehusstand

YST har pr 2016 ikkje eiga gruppe for Seniorar.


Barnas Turlag Solund og Gulen og Ung gruppa har eigne årsmeldingar.


Det har i 2016 vore søkt midlar frå ulike stader, og responsen på midlar har vore god.Sjå Rekneskapen.

Johny Birkeland Transport as er fortsatt vår hoved sponsor.


 1. Samansetting av tillitsvalde i YST 2016 har vore slik:

Styret

               Leiar                                  Wenche Midthun

               Nestleiar                           Mark Elvevåg

               Kasserar                            Ron Overdevest

               Skrivar                               Kari Einen

               Styremedlem                   Erene Wilberg


               Vara                                   1. Liv Brekken 2.Linda Hantveit. 3 Hege Lid Hjartholm


                Revisorar                           Hildegunn Rutledal     Ragnar Mundal               Barnas Turlag Gulen :

               Monica Reknes – leiar, Håvard Tveit, Bodil Håvåg, Rita Høydal Bøe, Hege Lid Hjartholm


               Barnas Turlag Solund:

               Trond Osland – leiar, Ingvill Storøy, Ingrid Elvevåg , Steinar Tangen og Gunn Marit Fossdal.


               DNT Ung gruppa YST:

               Dorthea L.Hauge – leiar, Hedda Mårstig, Margit H. Breidvik, Solveig Takle, Silje Sundal, Åsne  

               L.Hauge


 1. Møteboka til styret

Det har vore helde 7 styremøter. Til møta har også Leiarane i begge BT vore innkalla- og delvis møtt. I tillegg har Linda Hantveit vore innkalla som representant for Ung gruppa, og Liv Brekken som 1. vara har vore innkalla på alle møter.

Vi har hatt nokre møter hjå Wenche/Linda, 1 større møte i Gulasalen på kommunehuset i Eivindvik- dette med undervisning i bruk av heimesider mm. Mange møter har vore helde på skype.


Viktige saker gjennom 2016:

 • Konstituering av styret i første møte desember 2015

Kurs:

 •  Det deltok totalt 16 stk på Soppkurs. Det er aktiv soppsanking som ein del av kurset.
 • Ambassdørkurs vart helde på Hjartholm april, 20 deltok
 • 15 stk deltok på Grunnleiande turleiarkurs på Hjartholm, derav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5 frå YST
 • Ferskingkurs vart helde tidleg i juni, med stor suksess- 16 deltakarar
 • Klatrekurs/brattkort vart utført i Sogndal i April
 • Friluftsskule x 3 vart helde i regi av YST i juli/august- stor suksess- 48 deltok
 1. Turar
 • YST har hatt 8  fellesturar
 • Fellesturen utom YST område 2016 gjekk til Nipebu
 • Bjørn West marsjen gjekk som vanleg ,270 deltakarar, med T på brystet på T-skjorta for første gang
 • Elles har YST arrangert Opptur på den nasjonale oppturdagen i mai – der var 6 skular med Det var felles tur på Losna . 48 elevar frå skular i Masfjorden .Gulen og Hyllestad. 11 vaksne var også med
 • Familieåret 2016 har vore kjekt, med gode arrangement i alle grupper
 • Samarbeid med Ytre Gulen Idrettslag i arrangering av 3 – fjellsturen – dette var ein suksess i år som i fjor J - Me håper at dette vert ein tradisjon. Det var også i år avslutning av dagen på Skjerjehamn, med utdeling av diplom mm.
 • Ungdommen  har vore satsa på i 2016 som tidlegare.sjå eiga årsmelding
 • Det har totalt vore arrangert 25 turar i YST regi.
 • Onsdagsturar : YST har arrrangert onsdagsturar for første gang i år, det har vore tur ca annankvar onsdag i kvar skulekrins. Det har vore litt opp og ned med frammøte.Totalt har det vore ca 1630 personar med YST på aktivitetar i 2016 - noko me er svært nøgd med J


 1. Turpass  heiter i 2016 Turhefte  I 2015 bestemte vi oss for å lage eit turpass. Dette skulle vise meir av kva YST står for, samt vere eit klippekort for visse turar med klippetang på post.

Dette har me fått svært gode tilbakemeldingar på, og har bestemt oss for å vidareutvikle for turåret 2016- all honnør til Tor Arne, Kari og Mark som i hovudsak har stått bak dette arbeidet.  Turheftet er distribuert til alle husstander i Gulen og Solund

Turar og arrangement vert også annonsert ved plakatar, heimeside, facebook, aviser.


 1. Heimeside  Det har i løpet av 2016 blitt utvikla ny heimeside for heile DNT, og YST har utvikla si side parallelt- dette har de sikkert lagt merke til, og den som har jobba mest med dette har vore Kari J Tusen takk for god innsats her.
 2. Familieåret 2016

Vi ser på medlemsutviklinga at dette med familiemedlemsskap har vore ein suksess

Anna

 • Haustmøte 2016 var 28-30.10 i Stordalen.Der var fylgjande representerte frå YST: Wenche Midthun ,Kari Einen,Mark Elvevåg, Ron Overdevest og Erene Wilberg frå hovedstyret, Trond Osland og Ingrid Elvevåg frå BTS. I tillegg var Linda Hantveit og Ron Overdevest for SFT – styret. Tor Arne , Margit, Solveig, Dorthea, Åsne og Hedda frå Ung

Tema var Ung arbeid,samt informasjon og ulike fagutviklingsstoff.Turgenser

Nokre medlemmar i styret har saman med Ripsdamene utvikla Turgensar.Denne vil vere til sals på butikk og i nettbutikken deira.Wenche Midthun

leiar